Eindtermen zijn belangrijk om de minimale kennis en vaardigheden die onze schoolgaande jongeren moeten opdoen te identificeren en af te toetsen. Aan deze eindtermen moeten we ook maatschappelijke minimale vereisten toevoegen die verband houden met een gezonde werkethiek, zelfrespect en respect voor anderen. Sensibilisering rond seksuele geaardheid, racisme, antisemitisme en religiehaat behoren opgenomen te worden in de eindtermen.

Daarnaast is het bereiken van sociale cohesie een maatschappelijke doelstelling die zeker binnen het onderwijs voorop moet worden gesteld. Van scholen moet bijgevolg worden verwacht dat ze de doelstellingen van het actief pluralisme onderschrijven, los van het eigen pedagogische project, om  bij te dragen aan de verdraagzaamheid en wederzijds respect onder de studenten. Iedereen moet gerespecteerd kunnen worden in zijn of haar identiteit. Bijgevolg staan we geen vestimentaire verboden toe die een grove inbreuk vormen op de godsdienstvrijheid van leerlingen.

Rubix-uren van de eerste tot de laatste graad

Leerlingen van het middelbaar onderwijs moeten de mogelijkheid krijgen om een aantal lesuren in te zetten voor keuzevakken die aansluiting vinden bij interesses die buiten hun hoofdopleiding vallen. De 1ste graad moet maximaal 2 uren alternatieve invullingen toelaten, de 2de graad 4 uren en de 3de graad 6 uren.

Er is geen enkele reden waarom iemand in een technische opleiding geen bedrijfsbeheer zou mogen behalen tijdens de eigen opleiding, en ook een leerling uit het algemeen onderwijs moet de keuze krijgen om gedurende een aantal maanden een stage te volgen in een sector naar keuze. We zetten daarom sterk in op het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven die willen bijdragen aan een betere informatieverstrekking en begeleiding van leerlingen. De organiserende onderwijskoepel moet hiervoor streven naar een structureel samenwerkingsverband tussen de onderwijsinstellingen en externe partners uit de bedrijfswereld en het middenveld.

Contacturen in het confessioneel en niet-confessioneel onderwijs

Confessioneel en niet-confessioneel onderwijs moet binnen alle onderwijsnetten aangeboden blijven, maar er zou naar gestreefd moeten worden om deze leerlingen regelmatig met elkaar in contact te brengen tijdens deze specifieke lesuren. Er kan geopteerd worden voor interreligieus of interconfessioneel onderwijs door de klassen regelmatig samen te brengen voor gespreks- en debatmomenten rond gemeenschappelijke thema’s of bij uitzonderlijke omstandigheden.